Parraleta (Tinta Caiada, Tinta Lameira, Carcajolo Nero) WIDESPREAD red

Countries grown: Australia, France, Portugal, Spain